[layerslider id=”2″ /]

Az EXTRÉM BALATON Betéti Társaság Általános Szerződési Feltételei

(ÁSZF) Érvényes: 2018. január 1-től

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Extrém Balaton Betéti Társaság (székhelye: 8230 Balatonfüred, Öreghegyi utca 26/A, cégjegyzékszáma: Cg: 19-06-509861, adószáma: 20217909-1-19, képviseli: Kovács András ügyvezető), mint Síoktatás Szervező (a továbbiakban: Szervező) és a Tanuló által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevő Tanuló (a továbbiakban: Tanuló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF általános szerződési feltételeivel összhangban Szervező és Tanuló (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) az egyedileg megkötött bérleti szerződésben (a továbbiakban: Oktatási szerződés) rendezik a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdéseket. A jelen ÁSZF az alábbi tartalommal jön létre:

  1. A Szervező által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó közös szerződési feltételek

1.1. Értelmező rész

* Szervező: A magyar társasági jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki a Tanulóval szerződést köt.

* Tanuló: A magyar polgári jog szabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy, vagy jogi, illetve nem jogi személy, aki nincs akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és az ajánlat elfogadásával érvényesen írásban szerződést köt Szervezővel.

* Találkozó: A oktatás napon 10:00-kor Tanuló az eplényi Síaréna síterep (Eplény, Malomvölgyi utca 1/a) Bérletpénztára mellett találkozik a Szervezővel.

* Oktatás vége: Az oktatási napon 15:30-kor szintén a sípálya aljában a Bérletpénztárnál ér véget az síoktatás.

* Foglaló: A szerződés megkötésekor Bérbeadónak átadott / átutalt pénzösszeg, mely a oktatási díjba beszámít. A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeres mértékben köteles visszaadni az itt meghatározott korlátozásokkal.

* Biztosítás: a Tanulónak érdemes sízésre (extrém sportra) biztosítást kötni saját magára az oktatás előtt.

1.2. Felszerelések: A Tanuló hozza az oktatásra a saját sífelszerelését, vagy előzetes jelzés alapján a helyszínen is bérelhet felszerelést. A bukósisak megléte és használata kötelező.

  1. Szerződéskötés szabályai

2.1. Írásban történő szerződéskötés feltételei

2.1.1. Az Tanuló az Szervező cégével (Extrém Balaton Bt.) közvetlenül, vagy általa megbízott harmadik személyen keresztül írásban köti meg a jelen ÁSZF

2.1. pontban meghatározott tárgyú szerződést. A megbízottként eljáró harmadik személy kizárólag Bérbeadó nevében, a megbízás tartama szerint jár el, sem Szervező, sem a Tanuló számára többletkötelezettséget nem vállalhat jelen szerződés tartalmához képest.

2.1.2. A Szervező honlapján (www.sioktatasepleny.hu) közzétett információk nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Felek között létrejön a szerződés, ha a Tanuló írásban jelzi Szervező felé, hogy az ajánlatát elfogadja. Az e-mail útján történő kommunikáció is írásbeli közlésnek minősül. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Szervező kizárja.

2.1.3. Abban az esetben, ha a Tanuló a síoktatásra megadott időpontjához képest 48 órán belül – neki felróhatóan a síoktatást lemondja és előzetesen írásban sem mentette ki magát, úgy Szervező jogosult szóban, írásban, vagy ráutaló magatartással elállni a szerződéstől. Az elállás a szerződést felbontja, a szerződés kötésének időpontjára. Szervező nem kötelezhető a már Tanuló részéről teljesített befizetés visszaszolgáltatására.

2.1.4. Amennyiben Szervezőnek felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 (huszonnégy) órán belül hasonló oktatási napo(ka)t biztosítson mielőbb a Tanulónak. Ha Tanuló nem fogadja el a csereként felajánlott napokat, úgy Tanuló választhat, hogy kívánja-e másik időpontban igénybe venni a szolgáltatást, vagy az Szervező térítse vissza részére a befizetett, jelen ÁSZF 6.1. pontjában és a Bérleti szerződésben rögzített Oktatási díjat. Szervező a szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Tanuló irányába kártérítés megfizetésére.

2.1.5. A Szervezőt a Tanuló által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására vagy Szervező központi e-mail címén: info@sioktatasepleny.hu van lehetőség a szerződés aláírását követő 8. (nyolcadik) napig, azonban legfeljebb az síoktatás időpontját megelőző 15. (tizenötödik) napig. A szerződés a Felek között érvényesen a Szervező által tett ajánlat írásos elfogadásával jön létre, Szervező által rendszeresített elektronikus megrendelő lapon. A fenti feltételek bármelyikének hiányában Szervező nem kötelezhető a szolgáltatás teljesítésére.

  1. Fizetési feltételek

3.1. Tanuló a megrendelést követően a részére megküldött Oktatási szerződés és Előleg Számla kézhezvétele után haladéktalanul megfizeti Szervező részére foglalóként a Oktatási szerződésben pontosított bérleti díj (a továbbiakban: Oktatási díj) 50 (ötven) %-át. Az oktatási díj fennmaradó 50 (ötven) %-a az oktatás napján reggel esedékes.

  1. A Oktatási szerződés megszüntetése, az elállás joga, módja, következményei

4.1. Tanuló jogosult a megrendelést követő 8 (nyolc) napon belül, de a teljesítést megelőzően a szolgáltatástól egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával elállni a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően. Az elállással kapcsolatos nyilatkozatát az info@sioktatasepleny.hu e-mail címen is jelezheti Szervezőnek. Az elállás a szerződést felbontja. A szerződés felbontása esetén a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, amennyiben az elállás bejelentése a bérleti időszakot legalább 7 (hét) nappal megelőzi. Minden egyéb esetben a megfizetett Oktatási díj osztja a foglaló jogi sorsát.

4.2. Szervező jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Tanuló a Bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé a 6.1. pontban megjelölt időpontig. Ebben az esetben Tanuló nem jogosult a már megfizetett bérleti díj visszatérítésére.